• All
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • จัดซื้อจัดจ้าง
  • หลักสูตร

ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมออนไลน์โดยการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Interactive E-Learning) ให้แก่บุคลากรของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผ่านระบบ Zoom Room : เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2564

ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมออนไลน์โดยการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Interactive E-Learning) ให้แก่บุคลากรของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผ่านระบบ Zoom Room : การสอนงานและการติดตามงาน ในวันที่ 14 – 15 สิงหาคม 2564

ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมออนไลน์โดยการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Interactive E-Learning) ให้แก่บุคลากรของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผ่านระบบ Zoom Room ศิลปะการพูดเพื่อสร้างความเข้าใจและประสิทธิภาพในการทำงาน

ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมออนไลน์โดยการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Interactive E-Learning) ให้แก่บุคลากรของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผ่านระบบ Zoom Room การสร้างแผนที่ความคิด (Mind Mapping)

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมออนไลน์ โดยการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Interactive E-Learning) ให้แก่ บุคลากรของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผ่านระบบ Zoom Room กำหนดดำเนินการในเดือน สิงหาคม 2564 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. จำนวน 6 หัวข้อวิชา

ประกาศสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม (กึ่งออนไลน์) โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Room ในหัวข้อ แนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม หรือสนับสนุนและแนวทางการปฏิบัติงาน ว89

ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Room ในหัวข้อ แนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม หรือสนับสนุนและแนวทางการปฏิบัติงาน ว89

ประกาศสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (Interactive e-learning) หลักสูตรเทคนิคการจัดทำสื่อการสอนและเนื้อหาในรูปแบบออนไลน์

ประกาศสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม (กึ่งออนไลน์) หลักสูตรการพัฒนาประสิทธิภาพชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (ERT)ด้านการใช้และบำรุงรักษา รถกู้ภัยเอนกประสงค์ขนาดใหญ่เบื้องต้น

ประกาศสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม (กึ่งออนไลน์) หลักสูตรการพัฒนาประสิทธิภาพชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (ERT)ด้านเทคนิคการใช้เชือกกู้ภัยขั้นต้น (rope rescue technique – level 1)

ประกาศสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม (กึ่งออนไลน์) หลักสูตรการพัฒนาประสิทธิภาพชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (ERT)ด้านการใช้และบำรุงรักษา รถดับเพลิงอาคารเบื้องต้น

ประกาศสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม (กึ่งออนไลน์) หลักสูตรการเพิ่มศักยภาพครูฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการช่วยเหลือและช่วยชีวิตทางนํ้าที่มีกระแสน้ำเชี่ยวและน้ำท่วม (Swiftwater & Flood Rescue Technician Level 1 : SRT 1)

ประกาศสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม (กึ่งออนไลน์) หลักสูตรการพัฒนาประสิทธิภาพชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (ERT) ด้านการดำนํ้าขั้นต้น (Open Water Diver Course)

ประกาศสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ หลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ

ประกาศสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย : หลักสูตรเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ