• All
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • จัดซื้อจัดจ้าง
  • หลักสูตร

ประกาศสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง หลักสูตรวิทยากรด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ : ระบบและอุปกรณ์การป้องกันและระงับอัคคีภัย (ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom room)

ประกาศสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง ผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการดับไฟป่าสำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก

ประกาศสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง ผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรพนักงานดับเพลิงขั้นก้าวหน้า ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์

ประกาศสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง ผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการใช้การใช้เชือกกู้ภัยขั้นต้นสำหรับบุคลากรภาคีเครือข่ายด้านการกู้ภัย (Rope rescue technique – level 1) ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา

ประกาศสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง ผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (sythesizer) ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี

ประกาศสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง ผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรพนักงานดับเพลิง ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก

ประกาศสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง ผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรพนักงานดับเพลิง ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น

ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมออนไลน์โดยการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Interactive E-Learning) ให้แก่บุคลากรของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผ่านระบบ Zoom Room : เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2564

ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมออนไลน์โดยการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Interactive E-Learning) ให้แก่บุคลากรของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผ่านระบบ Zoom Room : การสอนงานและการติดตามงาน ในวันที่ 14 – 15 สิงหาคม 2564

ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมออนไลน์โดยการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Interactive E-Learning) ให้แก่บุคลากรของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผ่านระบบ Zoom Room ศิลปะการพูดเพื่อสร้างความเข้าใจและประสิทธิภาพในการทำงาน

ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมออนไลน์โดยการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Interactive E-Learning) ให้แก่บุคลากรของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผ่านระบบ Zoom Room การสร้างแผนที่ความคิด (Mind Mapping)

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมออนไลน์ โดยการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Interactive E-Learning) ให้แก่ บุคลากรของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผ่านระบบ Zoom Room กำหนดดำเนินการในเดือน สิงหาคม 2564 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. จำนวน 6 หัวข้อวิชา

ประกาศสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม (กึ่งออนไลน์) โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Room ในหัวข้อ แนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม หรือสนับสนุนและแนวทางการปฏิบัติงาน ว89

ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Room ในหัวข้อ แนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม หรือสนับสนุนและแนวทางการปฏิบัติงาน ว89

ประกาศสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (Interactive e-learning) หลักสูตรเทคนิคการจัดทำสื่อการสอนและเนื้อหาในรูปแบบออนไลน์

ประกาศสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม (กึ่งออนไลน์) หลักสูตรการพัฒนาประสิทธิภาพชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (ERT)ด้านการใช้และบำรุงรักษา รถกู้ภัยเอนกประสงค์ขนาดใหญ่เบื้องต้น

ประกาศสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม (กึ่งออนไลน์) หลักสูตรการพัฒนาประสิทธิภาพชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (ERT)ด้านเทคนิคการใช้เชือกกู้ภัยขั้นต้น (rope rescue technique – level 1)