ประชาสัมพันธ์ แผนการฝึกอมรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนการฝึกอมรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567