ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 3 หลักสูตร

 1. การพัฒนาประสิทธิภาพชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤตด้านการช่วยเหลือและ
  ช่วยชีวิตทางนํ้าที่มีกระแสนํ้าเชี่ยวและนํ้าท่วม
  กำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 5 – 12 กุมภาพันธ์ 2567
  ปิดรับสมัคร วันที่ 29 มกราคม 2567
  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม วันที่ 31 มกราคม 2567
 2. การพัฒนาประสิทธิภาพชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (Emergency Response
  Team : ERT) ด้านการใช้เชือกกู้ภัยระดับปฏิบัติการ (Rope Rescue Operational Level II )
  กำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 21 – 26 เมษายน 2567
  ปิดรับสมัคร วันที่ 1 มีนาคม 2567
  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม วันที่ 5 มีนาคม 2567
 3. การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางนํ้าเบื้องต้น (Basic Life Guard)
  กำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 10 – 14 มิถุนายน 2567
  ปิดรับสมัคร วันที่ 24 พฤษภาคม 2567
  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม วันที่ 28 พฤษภาคม 2567