ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

หลักสูตรเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
กำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 6 – 10 พฤศจิกายน 2566
ปิดรับสมัคร วันที่ 27 ตุลาม 2566
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม วันที่ 31 ตุลาคม 2566