LATEST NEWS
นางสาวเภารำไพ จรรยา

นางสาวเภารำไพ จรรยา

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

loader-image
Ban Bang Kadi Pathum Thani, TH
3:24 pm, เม.ย. 25, 2024
temperature icon 39°C
เมฆเล็กน้อย
Humidity 33 %
Pressure 1004 mb
Wind 15 Km/h
Wind Gust Wind Gust 0 Km/h
Clouds Clouds 20%
Visibility Visibility 0 km
Sunrise Sunrise 5:58 am
Sunset Sunset 6:32 pm

การส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรของรัฐ

การส่งเสริมให้บุคลากรเข้าใจบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรเกิดความจงรักษ์ภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

ผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม

ประกาศสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง ผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำหรับบุคลากรภาคีเครือข่าย รุ่นที่ 2 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง

หลักสูตรเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำหรับบุคลากรภาคีเครือข่าย ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง

ประกาศสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง ผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำหรับบุคลากรภาคีเครือข่าย รุ่นที่ 1 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง

หลักสูตรเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำหรับบุคลากรภาคีเครือข่าย ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง

ประกาศสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง ผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (SYNTHESIZER) ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา

หลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (SYNTHESIZER) ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา