LATEST NEWS

ผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม

ประกาศสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง ผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรพนักงานดับเพลิงขั้นก้าวหน้า และประกาศเพิ่มเติม

ผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรพนักงานดับเพลิงขั้นก้าวหน้า และประกาศเพิ่มเติม

ประกาศสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง ผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรวิทยากรสถานประกอบกิจการด้านเทคนิคการดับเพลิงบ่อขยะ

ผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรวิทยากรสถานประกอบกิจการด้านเทคนิคการดับเพลิงบ่อขยะ

ประกาศสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง ผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรพนักงานดับเพลิง ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง

พนักงานดับเพลิง ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง