LATEST NEWS
นางสาวเภารำไพ จรรยา

นางสาวเภารำไพ จรรยา

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

ผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม

ประกาศสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง ผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรพนักงานดับเพลิง ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น

หลักสูตรพนักงานดับเพลิง ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 6 ขอนแก่น

ประกาศสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง ผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรพนักงานดับเพลิง ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์

หลักสูตรพนักงานดับเพลิง ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์

ประกาศสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง ผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรผู้ช่วยผู้อำนวยการท้องถิ่น

ผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรผู้ช่วยผู้อำนวยการท้องถิ่น