ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร การบัญชาการเหตุการณ์สำหรับบุคลากรภาคีเครือข่าย

กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยบุคลากรภาคีเครือข่าย ได้แก่ บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรอิสระ องค์กรสาธารณกุศล มูลนิธิ อาสาสมัคร กำหนดระยะเวลาดำเนินการ 4 วัน ระหว่างวันที่ 18 – 21 กันยายน 2566