ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการฝึกอบรมให้กลุ่มเป้าหมายลงทะเบียนออนไลน์เพื่อเข้ารับการฝึกอบรม

1.หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพวิทยากรการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน
ระหว่างวันที่ 26 – 28 เมษายน 2566
2.หลักสูตรการดับเพลิงระดับปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2566
3.หลักสูตรระบบโลจิสติกส์ด้านสาธารณภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงาน
ระหว่างวันที่ 19 – 23 มิถุนายน 2566