ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรวิทยากรการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ ด้านการดันเพิลงบ่อขยะ ให้แก่บุคลากรของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หลักสูตรวิทยากรการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ ด้านการดันเพิลงบ่อขยะ
ให้แก่บุคลากรของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จำนวน 2 รุ่น
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 6 – 8 ธันวาคม 2566
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 13 – 15 ธันวาคม 2566
ปิดรับสมัครวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566
ประกาศรายชื่อ 25 พฤษจิกายน 2566