โครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ผู้อำนวยการท้องถิ่น) โดยจัดการฝึกอบรมผ่านระบบการประชุมทางไกล

โครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
(ผู้อำนวยการท้องถิ่น) โดยจัดการฝึกอบรมผ่านระบบการประชุมทางไกล ดำเนินการการในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565