ขอปรับเปลี่ยนชื่อการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมครูฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ขอปรับเปลี่ยนชื่อการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมครูฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหลักสูตรการพัฒนาประสิทธิภาพชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต ด้านการดับเพลิงระดับปฏิบัติการ