หนังสือเวียน เดือนสิงหาคม 2565 (2)

1. หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ มท 0603/ว2745 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2565 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร ดาวโหลด

2. หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ มท 0603/ว 2763 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2565 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
ดาวโหลด

3. หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ มท 0603/ว 2792 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2565
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (นิติกร) ระดับต้น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ดาวโหลด

4. หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ มท 0603/ว 2778 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2565 เรื่อง เผยแพร่ความรู้แนวทางการลงโทษทางวินัยกรณี “ตรวจรับพัสดุ ทั้ง ๆ ที่ผู้รับจ้างยังทำงานไม่เสร็จ”  ดาวโหลด

5. หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ มท 0603/ว 2699 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2565 เรื่อง สื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้บริการและอำนวยความสะดวกสำหรับ กบข.  ดาวโหลด

6. หนังสือเลขานุการกรม ที่ มท 0601/ว 1681 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2565 เรื่อง ขอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565  ดาวโหลด

7. หนังสือศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ มท 0611/ว 809 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2565 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการระบบภูมิสารสนเทศ “Thai GIS User Conference ครั้งที่ 26 ประจำปี 2565 (TUC2022)”  ดาวโหลด