ประกาศสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง ผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำหรับบุคลากรภาคีเครือข่าย รุ่นที่ 1 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง

ผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร
หลักสูตรเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำหรับบุคลากรภาคีเครือข่าย รุ่นที่ 1
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10

pdf.symbol.100