หนังสือเวียน เดือนสิงหาคม 2566 (1)

1. หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ มท 0603/ว 3410 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2566 เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2567  ดาวโหลด

2. หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ มท 0603/ว 3380 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2566 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน รอบการประเมิน 30 เมษายน 2566  ดาวโหลด

3. หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ มท 0603/ว 3389 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2566 เรื่อง การประเมินข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน รอบการประเมิน 31 สิงหาคม 2566  ดาวโหลด

4. หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ มท 0603/ว 3385 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2566 เรื่อง การจัดการให้บริการร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัด ครั้งที่ 2  ดาวโหลด

5. หนังสือกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ มท 0606/ว 2494 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2566 เรื่อง สรุปผลการประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากหน่วยงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อนำมาเป็นข้อเสนอนโยบายการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยอย่างยั่งยืน เดือนกรกฎาคม 2566  ดาวโหลด