หนังสือเวียน เดือนมิถุนายน 2565 (1)

1. หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ มท 0603/ว1973 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2565 เรื่อง เผยแพร่ความรู้แนวทางการลงโทษทางวินัยกรณี “หัวหน้ามีภาระงานมากจึงละเลยไม่ตรวจสอบการทำงานของลูกน้อง จนเป็นเหตุให้เกิดการทุจริต ทำให้ราชการเสียหาย หัวหน้าต้องรับผิดทางวินัยฐานละเลยต่อหน้าที่หรือไม่” ดาวโหลด

2. หนังสือสำนักงานเลขานุการกรม ที่ มท 0601/ว 1213 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2565 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันะ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ
ดาวโหลด

3. หนังสือสำนักงานเลขานุการกรม ที่ มท 0601/ว 1186 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2565
เรื่อง ขอความอนุเคราห์ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2565 (แจงนับ)  ดาวโหลด 

4. หนังสือสำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ ที่ มท 0634/ว 646 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2565
เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การประชุทแจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ของสำนักการวิจัยแห่งชาติ (NRCT Open House 2022) และการเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 ดาวโหลด