ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมออนไลน์โดยการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Interactive E-Learning) ให้แก่บุคลากรของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผ่านระบบ Zoom Room ศิลปะการพูดเพื่อสร้างความเข้าใจและประสิทธิภาพในการทำงาน

ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมออนไลน์โดยการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(INTERACTIVE E-LEARNING) ให้แก่บุคลากรของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผ่านระบบ ZOOM ROOM
คิลปะการพูดเพื่อสร้างความเข้าใจและประสิทธิภาพในการทำงาน ในวันที่ 4 และวันที่ 6 สิงหาคม 2564
ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น.