แจ้งประชาสัมพันธ์ให้แสดงความจำนงเพื่อคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 3 โครงการ

1 . หลักสูตรวิทยากรการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว กำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 23 – 27 พฤศจิกายน 2563

2. หลักสูตรวิทยากรการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย กำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2563

3. หลักสูตรการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับผู้ปฏิบัติงาน กำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2563