ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมออนไลน์โดยการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Interactive E-Learning) ให้แก่บุคลากรของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผ่านระบบ Zoom Room : เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2564

ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมออนไลน์โดยการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(INTERACTIVE E-LEARNING) ให้แก่บุคลากรของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผ่านระบบ ZOOM ROOM
เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2564
ระหว่างเวลา 12.00 – 16.30 น.