ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมออนไลน์ โดยการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Interactive E-Learning) ให้แก่ บุคลากรของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผ่านระบบ Zoom Room กำหนดดำเนินการในเดือน สิงหาคม 2564 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. จำนวน 6 หัวข้อวิชา

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมออนไลน์
โดยการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Interactive E-Learning) ให้แก่
บุคลากรของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผ่านระบบ Zoom Room
กำหนดดำเนินการในเดือน สิงหาคม 2564
ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. จำนวน 6 หัวข้อวิชา รายละเอียดดังนี้
1. การสร้างแผนที่ความคิด (Mind Mapping) ในวันที่ 3 สิงหาคม 2564
2. คิลปะการพูดเพื่อสร้างความเข้าใจและประสิทธิภาพในการทำงาน ในวันที่ 4 และวันที่ 6 สิงหาคม 2564
3. เทคนิคการประสานงานและการลื่อสาร ในวันที่ 9 สิงหาคม 2564
4. การสอนงานและการติดตามงาน ในวันที่ 14 – 15 สิงหาคม 2564
5. เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2564
6. การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และพัฒนาภาวะผู้นำ ในวันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2564

ใส่ความเห็น