ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมออนไลน์ผ่านระบบ zoom room จำนวน 2 หลักสูตร

  1. หลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
    กำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2564 
  2. หลักสูตรการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับผู้บริหาร
    กำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 2 – 3 ธันวาคม 2564