พฤษภาคม 2564 (1)

1. หนังสือกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ มท 0606/ว 1031 ลงวันที่ 22 เมษายน 2564 เรื่อง สรุปผลการประชุมปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ
ฉบับที่ 13 กลุ่มหน่วยงานภาครัฐดาวน์โหลด 
2. หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ด่วนที่สุด ที่ มท 0603/ว 1426 ลงวันที่ 21 เมษายน 2564 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจหน้าที่ของอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่น ปฏิบัติราชการแทนดาวน์โหลด 
3. หนังสือสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี เรื่อง เอกสารแนะนำการขอรับพระราขทาน นํ้าหลวงอาบศพ เพลิงพระราชทาน ดินพระราชทาน และเครื่องเกียรติยศประกอบศพดาวน์โหลด 
4. หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ มท 0603/ว 1612 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การมอบทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปี 2564 ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัดดาวน์โหลด 
5. หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ มท 0603/ว1585 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ขอให้กำขับบุคลากรในสังกัดห้ามกระทำการแอบอ้าง หรือมีพฤติกรรมโน้มน้าว ฉ้อฉล เพื่อแสดงให้เห็นว่า
สามารถให้การช่วยเหลือในการดำเนินการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับหรือแต่งตั้งโยกย้ายข้าราขการดาวน์โหลด 
6. หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ มท 0603/ว 1635 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา
สถานภาพสตรีแห่งชาดิ (กยส.)ดาวน์โหลด