หนังสือเวียน เดือนสิงหาคม 2565 (3)

1. หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ มท 0603/ว2796 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2565 เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับเลือกเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดาวโหลด

2. หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ มท 0603/ว 2838 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2565 เรื่อง การประเมินข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน รอบการประเมิน 31 สิงหาคม
ดาวโหลด

3. หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ มท 0603/ว 2869 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2565
เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญดาร รอบการประเมิน 31 สิงหาคม 2565  ดาวโหลด

4. หนังสือสำนักเลขานุการกรม ที่ มท 0601/ว 1695 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2565 เรื่อง การประชาสัมพันธ์การจัดสร้างวัตถุมงคล เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี  ดาวโหลด

5. หนังสือเลขานุการกรม ที่ มท 0601/ว 1706 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2565 เรื่องการขยายระยะเวลาการรับสมัครโครงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียว MOI RUN 2022 เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี ในปี พ.ศ.2565  ดาวโหลด

6. หนังสือกองกฎหมาย ที่ มท 0602/ว 1323 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2565 เรื่อง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่ออาการสำคัญของโรคติดต่อที่เฝ้าระวัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565 และเรื่อง ยกเลิกท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) พ.ศ. 2565  ดาวโหลด