กุมภาพันธ์ 2564 (1)

1. หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ มท 0603/ว292 ลงวันที่ 26 มกราคม 2564 เรื่อง การรับ สมัครบุคคล หน่วยงาน และโครงการ เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็น “ค่าของแผ่นดิน” ดาวน์โหลด 
2. หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ด่วนที่สุด ที่ มท 0603/ว291 ลงวันที่ 26 มกราคม 2564 เรื่อง การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 (แบบ New Normal) ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด ดาวน์โหลด 
3. หนังสือกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ มท 0606/ว214 ลงวันที่ 27 มกราคม 2564 เรื่อง สรุปผลการประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญของกระทรวงมหาดไทยผ่านระบบวีดีทัศน์ ทางไกล (VCS) ดาวน์โหลด 
4. หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ มท 0603/ว313 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 เรื่อง แจ้ง เวียนประกาศและคำสั่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดาวน์โหลด 
5. หนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ มท 0627/ว98 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564 เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด 
6. หนังสือสหกรณ์ออมทรัพย์ รพช. จำกัด ที่ สอ.ว 06/2564 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 เรื่อง ขอล่งสำเนาประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ รพช. จำกัด ดาวน์โหลด 

ใส่ความเห็น