หนังสือเวียน เดือนกันยายน 2566 (3)

1. หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ มท 0603/ว 3822 ลงวันที่ 19 กันยายน 2566 เรื่อง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงานรอบการประเมิน 30 มิถุนายน 2566 ดาวโหลด

2. หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ มท 0603/ว 3886 ลงวันที่ 21 กันยายน 2566
เรื่อง ขอแจ้งเวียนคำสั่ง ดาวโหลด

3. หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ มท 0603/ว 3771 ลงวันที่ 14 กันยายน 2566
เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ดาวโหลด

4. หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ มท 0603/ว 3958 ลงวันที่ 27 กันยายน 2566
เรื่อง ขอเชิญร่วมการอบรม หัวข้อ “เกษียณอย่างมีความสุข อย่าให้มีทุกข์จากภัยไซเบอร์” ดาวโหลด

5. หนังสือสำนักงานเลขานุการกรม ที่ มท 0601/ว 1978 ลงวันที่ 27 กันยายน 2566
เรื่อง การมอบหมายอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ดาวโหลด

6. หนังสือสำนักงานเลขานุการกรม ที่ มท 0601/ว 1948 ลงวันที่ 27 กันยายน 2566 เรื่อง กระทรวงมหาดไทยขอความร่วมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างในสังกัดฯ ดาวโหลด

7. ทน้งสือกองบูรณาการความปลอดภัยทางถนน ที่ มท 0607/ว 2669 ลงวันที่ 13 กันยายน 2566 เรื่อง
การประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานและให้ความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนน หัวข้อ “การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็น” ดาวโหลด