ประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำหรับบุคลากรองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน