หนังสือเวียน เดือนกันยายน 2566 (2)

1. หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ มท 0603/ว 3784 ลงวันที่ 14 กันยายน 2566 เรื่อง
การแต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการ ดาวโหลด

2. หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ มท 0603/ว 3674 ลงวันที่ 7 กันยายน 2566
เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดาวโหลด

3. หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ มท 0603/ว 3701 ลงวันที่ 11 กันยายน 2566
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ดาวโหลด

4. หนังสือสำนักงานเลขานุการกรม ที่ มท 0601/ว 1844 ลงวันที่ 12 กันยายน 2566
เรื่อง ขอความร่วมมือในการจัด “โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล 2566” (วันที่ 21 ก.ย. ของทุกปี) ดาวโหลด

5. หนังสือสำนักงานเลขานุการกรม ที่ มท 0601/ว 1822 ลงวันที่ 8 กันยายน 2566 เรื่อง ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเหรียญที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 108 ปี แห่งการสถาปนาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ดาวโหลด

6. ทน้งสือกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ที่ มท 0637/ว 290 ลงวันที่ 13 กันยายน 2566 เรื่อง
สรุปผลการเข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 13 ดาวโหลด