มกราคม 2565 (2)

1. หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ มท 0603/ว 46 ลงวันที่ 6 มกราคม 2564
เรื่องขอส่งสำเนาคำสั่ง ดาวน์โหลด
2. หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ มท 0603/ว 68 ลงวันที่ 7 มกราคม 2564
เรื่องการเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี ดาวน์โหลด
3. หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ มท 0603/ว 73 ลงวันที่ 10 มกราคม 2565
เรื่องเผยแพร่ความรู้กรณี “ตายในหน้าที่แต่ทำไมไม่ได้รับเงินเลื่อนขั้นค่าจ้างและเงินบำเหน็จพิเศษ” ดาวน์โหลด
4. หนังสือสำนักเลขานุการกรม ที่ มท 0601/ว 27 ลงวันที่ 6 มกราคม 2565
เรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมผ่านอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลด
5. หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ มท 0603/ว 95 ลงวันที่ 11 มกราคม 2565
เรื่องการสัมมนา หัวข้อ “การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ เพื่อพร้อมก้าวสู่ยุค Metaverse (Reshpe Government HRM & HRD in Metaverse Disruption)” ดาวน์โหลด
6. หนังสือสำนักเลขานุการกรม ที่ มท 0601/ว 62 ลงวันที่ 11 มกราคม 2565
เรื่องลำดับอาวุโสของตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรี ดาวน์โหลด