หนังสือเวียน เดือนมิถุนายน 2565 (3)

1. หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ มท 0603/ว2170 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2565 เรื่อง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ปฏิบัติราชการ ดาวโหลด

2. หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ด่วนที่สุด ที่ มท 0603/ว2185 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2565 เรื่อง ขยายระยะเวลาการคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการศึกษาหลักสูตรช่างอากาศยานทหารบก รุ่นที่47 
ดาวโหลด

3. หนังสือกองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย ที่ มท 0609/ว885 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2565 เรื่อง ระเบียบ ปภ. ว่าด้วยเครื่องหมายเชิดชูเกียรติสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่หรือช่วยเหลือด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2565  ดาวโหลด 

4. หนังสือสำนักงานเลขานุการกรม ที่ มท 0601/ว 1346 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2565
เรื่อง วันผ้าไทยแห่งชาติ  ดาวโหลด

5. หนังสือกลุ่มงานจริยธรรม ที่ มท 0637/ว 192 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2565
เรื่อง ขอเชิญชวนเสนอชื่อและผลงานเข้ารับการพิจารณารางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564 ประเภทสื่อ ประเภทบุคคล และประเภทชุมชนและองค์กร  ดาวโหลด

6. หนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ มท 0627/ว 319 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2565
เรื่อง การขับเคลื่อนนโยบายศูนย์ราชการสะดวก  ดาวโหลด