มกราคม 2564 (2)

1. หนังสือสหกรณ์ออมทรัพย์ รพช. จำกัด ที่ สอ.ว03/2564 ลงวันที่ 14 มกราคม 2564 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือสหกรณ์ ดาวน์โหลด
2. หนังสือสำนักงานเลขานุการกรม ด่วนที่สุด ที่ มท 0601/ว138 ลงวันที่ 18 มกราคม 2564 เรื่อง การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษและกำหนดวันหยุดราขการประจำภูมิภาค รวมทั้ง การเลื่อนวันหยุดชดเขยวันหยุดราชการ ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
3. หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ มท 0603/ว184 ลงวันที่ 19 มกราคม 2564 เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 26 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลด
4. หนังสือกองกฎหมาย ที่ มท 0602/ว89 ลงวันที่ 15 มกราคม 2564 เรื่อง แจ้งเวียน ประกาศนายทะเบียนศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตามพระราชบัญญัติการไกล,เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
5. หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ มท 0603/ว172 ลงวันที่ 18 มกราคม 2564 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในประเทศประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
6. หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ มท 0603/ว212 ลงวันที่ 21 มกราคม 2564 เรื่อง การปรับปรุงพื้นที่จังหวัดในความรับผิดชอบของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ดาวน์โหลด
7. หนังสือสหกรณ์ออมทรัพย์ รพช. จำกัด ที่ สอ.ว05/2564 ลงวันที่ 20 มกราคม 2564 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือสหกรณ์ ดาวน์โหลด