มิถุนายน 2564 (1)

1. หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ มท 0603/ว 1707 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ประกาศรายขื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ขั้นตํ่ากว่าสายสะพาน ประจำปี 2563ดาวน์โหลด 
2. หนังสือกองนโยบายและบรรเทาสาธารณภัย ที่ มท 0606/ว 1258 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เรื่อง แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ดาวน์โหลด 
3. หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ มท 0603/ว 1644 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การบริจาคเงินเข้ากองทุนสวัสดิการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดาวน์โหลด 
4. หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ มท 0603/ว 1686 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดดาวน์โหลด 
5. หนังสือศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย ที่ มท 0624/ว 1542 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2564 เรื่อง ยุทธการพิชิตภัยยาเสพติด ด้วยแนวคิดชีวิตวิถีใหม่ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2564 ของกระทรวงมหาดไทยดาวน์โหลด 

ใส่ความเห็น