หนังสือเวียน เดือนพฤษภาคม 2566 (1)

1. หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ มท 0603/ว 1649 ลงวันที่ 21 เมษายน 2566 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ  ดาวโหลด

2. หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ มท 0603/ว 1848 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ดาวโหลด

3. หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ มท 0603/ว 1662 ลงวันที่ 21 เมษายน 2566 เรื่อง การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566  ดาวโหลด

4. หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ มท 0603/ว 1731 ลงวันที่ 26 เมษายน 2566 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ  ดาวโหลด

5. หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ มท 0603/ว 1727 ลงวันที่ 26 เมษายน 2566 เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาพระราชทาน ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2566  ดาวโหลด

6. หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ มท 0603/ว 1755 ลงวันที่ 28 เมษายน 2566 เรื่อง ทุนฝึกอบรมของรัฐบาลมาเลเซียหลักสูตร “Disaster Preparedness for Records and Archives Management”  ดาวโหลด

7. หนังสือกองกฎหมาย ที่ มท 0602/ว754 ลงวันที่ 28 เมษายน 2566 เรื่อง ระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยการปรับเป็นพินัย เรื่อง การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจาหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2566  ดาวโหลด