หนังสือเวียน เดือนพฤษภาคม 2566 (3)

1. หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ มท 0603/ว 2008 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เรื่อง การให้กู้เงิน “โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ Q2 ปี 2566”  ดาวโหลด

2. หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ด่วนที่สุด ที่ มท 0603/ว 2005 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เรื่อง โครงการพัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรกระทรวงมหาดไทย เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้บริหารที่มีสมรรถนะสูง (MOI SMART Agent for CAST)  ดาวโหลด

3. หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ มท 0603/ว 1950 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร  ดาวโหลด

4. หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ มท 0603/ว 1948 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมขององค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (APO) ผ่านระบบออนไลน์  ดาวโหลด

5. หนังสือสำนักงานเลขานุการกรม ที่ มท 0601/ว 1028 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เรื่อง โครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ครั้งที่ 3/2566  ดาวโหลด

6. หนังสือสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ที่ สคช 0796/2566 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์  ดาวโหลด

7. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.2/28 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เรื่อง การเสริมสร้างความเข้มแข็งนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ  ดาวโหลด