ประกาศสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม (ออนไลน์) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ โดยการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : หลักสูตรหลักการประเมินความเสี่ยงจากอัคคีภัยในโรงงานอตุสาหกรรม รุ่นที่ 2

รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม (ออนไ…

Continue Readingประกาศสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม (ออนไลน์) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ โดยการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : หลักสูตรหลักการประเมินความเสี่ยงจากอัคคีภัยในโรงงานอตุสาหกรรม รุ่นที่ 2

ประกาศสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการสมัคร หลักสูตรการพัฒนาประสิทธิภาพชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (ERT) ด้านการช่วยเหลือและช่วยชีวิตทางนํ้าที่มีกระแสนํ้าเชี่ยวและนํ้าท่วม

ประกาศสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านกา…

Continue Readingประกาศสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการสมัคร หลักสูตรการพัฒนาประสิทธิภาพชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (ERT) ด้านการช่วยเหลือและช่วยชีวิตทางนํ้าที่มีกระแสนํ้าเชี่ยวและนํ้าท่วม

ประกาศสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง ผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรพนักงานดับเพลิงขั้นก้าวหน้า ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอบแก่น

ผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเ…

Continue Readingประกาศสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง ผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรพนักงานดับเพลิงขั้นก้าวหน้า ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอบแก่น