ประกาศสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม (ออนไลน์) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ โดยการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : หลักสูตรหลักการประเมินความเสี่ยงจากอัคคีภัยในโรงงานอตุสาหกรรม รุ่นที่ 2

รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม (ออนไลน์) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ โดยการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : หลักสูตรหลักการประเมินความเสี่ยงจากอัคคีภัยในโรงงานอตุสาหกรรม รุ่นที่ 2