ประกาศสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการสมัคร หลักสูตรการพัฒนาประสิทธิภาพชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (ERT) ด้านการช่วยเหลือและช่วยชีวิตทางนํ้าที่มีกระแสนํ้าเชี่ยวและนํ้าท่วม

ประกาศสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หลักสูตรการพัฒนาประสิทธิภาพชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (ERT)
ด้านการช่วยเหลือและช่วยชีวิตทางนํ้าที่มีกระแสนํ้าเชี่ยวและนํ้าท่วม