ประกาศสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับผู้ปฏิบัติงาน

ระเบียบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ว่าด้วยการใช้สถานที่วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2552

Continue Reading ประกาศสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับผู้ปฏิบัติงาน

โครงการเสริมสร้างทีมงาน : วิทยากรด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย ในสถานประกอบกิจการ หลักสูตรการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

ระเบียบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ว่าด้วยการใช้สถานที่วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2552

Continue Reading โครงการเสริมสร้างทีมงาน : วิทยากรด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย ในสถานประกอบกิจการ หลักสูตรการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

แจ้งประชาสัมพันธ์ให้แสดงความจำนงเพื่อคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 3 โครงการ

ระเบียบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ว่าด้วยการใช้สถานที่วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2552

Continue Reading แจ้งประชาสัมพันธ์ให้แสดงความจำนงเพื่อคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 3 โครงการ

ประกาศสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ หลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ

ระเบียบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ว่าด้วยการใช้สถานที่วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2552

Continue Reading ประกาศสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ หลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ

ประกาศสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย : หลักสูตรเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ

ระเบียบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ว่าด้วยการใช้สถานที่วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2552

Continue Reading ประกาศสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย : หลักสูตรเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ