มกราคม 2565 (1)

1. หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ มท 0603/ว 4115 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2564 
เรื่องมอบอำนาจหน้าที่ของอธิบดีให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทน เพิ่มเติม ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
2. หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ มท 0603/ว 41 ลงวันที่ 5 มกราคม 2564
เรื่องแต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
3. หนังสือสำนักเลขานุการกรม ที่ มท 0601/ว 1 ลงวันที่ 4 มกราคม 2565
เรื่องขอซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องที่ต้องนำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณา ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
4. หนังสือสำนักผู้ตรวจราชการกรม ที่ มท 0639/ว 1016 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2564
เรื่อง สรุปผลการประชุมจัดทำแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
5. หนังสือฝ่ายเลขานุการศูนย์บริหารความต่อเนื่องของ ปภ. ที่ มท 0624/ว 39 ลงวันที่ 5 มกราคม 2565
เรื่อง แนวปฏิบัติของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐภายหลังเทศกาลปีใหม่ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด