หนังสือเวียน เดือนมิถุนายน 2566 (2)

1. หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ มท 0603/ว 2601 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2566 เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชกาอยู่ในระดับดีเด่น  ดาวโหลด

2. หนังสือกองการเจ้าหน้าที ที่ มท 0603/ว 2604 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2566 เรื่อง ปรพกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเกณฑ์การตัดสิน การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดาวโหลด

3. หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ มท 0603/ว 2602 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2566 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ  ดาวโหลด

4. หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ มท 0603/ว 2603 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2566 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)  ดาวโหลด