เมษายน 2564 (1)

1. หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ มท 0603/ว1015 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2564 เรื่อง ประกาศ รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559ดาวน์โหลด 
2. หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ มท 0603/ว 1055 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส และแต่งตั้งให้ รักษาการเพื่อประเมินผลงานในตำแหน่งประเภทวิขาการ ระดับชำนาญการพิเศษดาวน์โหลด 
3. หนังสือกองกฎหมาย ด่วนที่สุด ที่ มท 0602/ว 506 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2564 เรื่อง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ พ.ศ.2564ดาวน์โหลด 
4. หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ มท 0603/ว 1101 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2564 เรื่อง ประกาศ รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสบุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายและการแพร่ชยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559ดาวน์โหลด 
5. หนังสือสำนักงานเลขานุการกรม ที่ มท 0601/ว 753 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2564 เรื่อง ประขาสัมพันธ์งานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นและคำชมเขย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดาวน์โหลด 
6. หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ มท 0603/ว 1214 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564 เรื่อง การรับ สมัครเด็กและเยาวชน เพื่อเข้าร่วมโครงการสร้างเด็กและเยาวขนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสำนึกความเป็นไทย ภายใต้หัวข้อ “เด็กอวด (ทำ) ดี” ดาวน์โหลด 
7. หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ มท 0603/ว 1166 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2564 เรื่อง การ ปรับปรุงโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ภายในกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดาวน์โหลด 

ใส่ความเห็น