ประกาศสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม(ออนไลน์) หลักสูตรหลักการประเมินความเสี่ยงจากอัคคีภัยในโรงงานอุตสาหกรรม รุ่นที่ 2

ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม(ออนไลน์) หลักสูตรหลักการประเมินความเสี่ยงจากอัคคีภัยในโรงงานอุตสาหกรรม รุ่นที่ 2