ประกาศสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับผู้ปฏิบัติงาน

ประกาศสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินการระหว่างวันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2563