โครงการเสริมสร้างทีมงาน : วิทยากรด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย ในสถานประกอบกิจการ หลักสูตรการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

โครงการเสริมสร้างทีมงาน : วิทยากรด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย ในสถานประกอบกิจการ หลักสูตรการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 2 รุ่น 

  1. รุ่นที่ 1 ดำเนินการระหว่างวันที่ 11 – 13 พฤศจิกายน 2563
  2. รุ่นที่ 2 ดำเนินการระหว่างวันที่ 16 -18 พฤศจิกายน 2563