ธันวาคม 2563 (4)

1. หนังสือกองบรูณาการความปลอดภัยทางถนน ที่ มท 0607/ว3229 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2563 เรื่อง ขยายเวลาการส่งผลงานเข้าประกวดโครงการรณรงค์การป้องกันความพิการ การประกวด “ร้อง เล่น เต้น เพลง พี่หัวดี” ดาวน์โหลด
2. หนังสือกองเผยแพร่และประขาสัมพันธ์ ที่ มท 0635/ว1639 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ขอเชิญรับพิงรายการวิทยุมหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือนธันวาคม 2563 ดาวน์โหลด
3. หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ มท 0603/ว4241 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
4. หนังสือสหกรณ์ออมทรัพย์ รพข. จำกัด ที่ สอ.ว38/2563 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2563 เรื่อง ขอล่งสำเนาคู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น สหกรณ์ออมทรัพย์ รพช. จำกัด ดาวน์โหลด
5. หนังสือสหกรณ์ออมทรัพย์ รพข. จำกัด ที่ สอ.ว40/2563 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2563 เรื่อง ขอล่งสำเนาประกาศสหกรณ์ ดาวน์โหลด

ใส่ความเห็น