มีนาคม 2564 (3)

1. หนังสือสำนักงานเลขานุการกรม ที่ มท 0601/ว 607 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2564 เรื่อง สรุปข้อสั่งการในการประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ดาวน์โหลด
2. หนังสือสำนักงานเลขานุการกรม ที่ มท 0601/ว 609 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ดาวน์โหลด
3. หนังสือกองกฎหมาย ที่ มท 0602ว 421 ลงวันที่ 11 มีนาคม2564 เรื่อง แจ้งเวียน ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อหรืออาการสำคัญของโรคจากการประกอบอาชีพ พ.ศ. 2563 และ ประกาศกระทรวงสาธารณรสุข เรื่อง ชื่อหรืออาการสำคัญของโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด
4. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ สธ 1004.08/ว 18 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ขอส่งวารสารอาหารและยาในรูปแบบออนไลน์ปีที่ 28 ฉบับที่ 1/2564 ดาวน์โหลด
5. หนังสือสำนักงานเลขานุการกรม ด่วนที่สุด ที่ มท 0601/ว 649 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2564 เรื่อง การจัดทำหนังสือราชการให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดาวน์โหลด 

ใส่ความเห็น