เมษายน 2564 (2)

1. หนังสือกองเผยแพร่และประขาสัมพันธ์ ที่ มท 0635/ว 463 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564 เรื่อง ขอเชิญรับฟ้งรายการวิทยุมหาดไทยชวนรู้ประจำเดือนเมษายน 2564ดาวน์โหลด 
2. หนังสือกองคลัง ที่ มท 0604/ว 865 ลงวันที่ 5 เมษายน 2564 เรื่อง รายงานการ ฝึกอบรม หลักสูตรการจัดการขยะมูลฝอยโดยขุมชน (CBM)ดาวน์โหลด 
3. หนังสือสำนักงานเลขานุการกรม ที่ มท 0601/ว 815 ลงวันที่ 2 เมษายน 2564 เรื่อง เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540ดาวน์โหลด 
4. หนังสือสำนักงานเลขานุการกรม ที่ มท 0601/ว 765 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2564 เรื่อง ขอรับบริจาคครุภัณฑ์ และสิ่งของเหลือใช้ดาวน์โหลด 
5. หนังสือสำนักงานเลขานุการกรม ที่ มท 0601/ว 826 ลงวันที่ 5 เมษายน 2564 เรื่อง การกำหนดเลขที่หนังสือ อักษรย่อหน่วยงานและตำแหน่งผู้บริหารหน่วยงานดาวน์โหลด 
6. หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ มท 0603/ว 1353 ลงวันที่ 9 เมษายน 2564 เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือก ชื่อเค้าโครงผลงาน และเรื่องที่เสนอขอรับการประเมินบุคคลเพื่อ เลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ รอบการประเมิน 28 กุมภาพันธ์ 2564ดาวน์โหลด 
7. หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ มท 0603/ว 1355 ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง การ ประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ รอบการประเมิน 30 เมษายน 2564ดาวน์โหลด 
8. หนังสือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายเลขานุการศูนย์บริหารความต่อเนื่องของ ปภ. ที่ มท 0624/ว 1112 ลงวันที่ 9 เมษายน 2564 เรื่อง การดำเนินมาตรการเฝ็าระวังและป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19) ของข้าราขการและบุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ดาวน์โหลด 

ใส่ความเห็น