แจ้งประชาสัมพันธ์ ให้แสดงความจำนงเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมออนไลน์ จำนวน 2 หลักสูตร

แจ้งประชาสัมพันธ์ ให้แสดงความจำนงเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมออนไลน์ จำนวน 2 หลักสูตร
1. หลักสูตรการบริหารจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินระดับจังหวัด
2.หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

ใส่ความเห็น