จากเว็บเก่า

 หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ มท 0603/ว3439 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2563 เรื่อง การ ประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ รอบการประเมิน 31 ตุลาคม 2563 ดาวน์โหลด
หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ มท 0603/ว3470 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2563 เรื่อง ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ กรมที่ดิน ดาวน์โหลด
หนังสือกองช่วยเหลือผู้ประสบภัย ด่วนที่สุดที่มท 0605/ว8686 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีอุกเฉิน ดาวน์โหลด
หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ด่วนที่สุด ที่ มท 0603/ว3499 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการฟิกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่บริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (จบ.ปภ.) รุ่นที่ 18 ดาวน์โหลด
หนังสือกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ มท 0606/ว3187 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2563 เรื่อง แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2564) ของกระทรวงมหาดไทย ดาวน์โหลด
 
หนังสือกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ที่ มท 0635/ว1377 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เรื่อง ขอเชิญรับฟ้งรายการวิทยุมหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือนตุลาคม 2563 ดาวน์โหลด
หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ มท 0603/ว3305 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เรื่อง มอบอำนาจ ให้รองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและแต่งตั้งโฆษกกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดาวน์โหลด
หนังสือสหกรณ์ออมทรัพย์ รพช. จำกัด ที่ สอ. ว31/2563 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เรื่อง ขอส่งสำเนาประกาศสหกรณ์ ดาวน์โหลด
หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ มท 0603/ว3296 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 เรื่อง แต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ ดาวน์โหลด
หนังสือสำนักงานเลขานุการกรม ที่ มท 0601/ว2402 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2563 เรื่อง สำนักงานคดีปกครองภูเก็ตแจ้งย้ายที่ตั้งสำนักงาน ดาวน์โหลด
หนังสือสำนักงานเลขานุการกรม ที่ มท 0601/ว2409 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2563 เรื่อง กระทรวงมหาดไทยขอความอนุเคราะห์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ ราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลด
 
 หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ มท 0603/ว4129 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2563 เรื่อง ขอความ อนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของช้าราชการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด
 หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ มท 0603/ว4171 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2563 เรื่อง การ พิจารณาดัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย ดาวน์โหลด
 หนังสือกองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย ที่ มท 0609/ว1667 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2563 เรื่อง การสำรวจข้อมูลเจ้าหน้าที่ประจำชุดค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองขนาดกลาง (Medium USAR Team) ดาวน์โหลด
 หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ มท 0603/ว4166 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2563 เรื่อง การ คัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน รอบการประเมิน 31 ธันวาคม 2563 ดาวน์โหลด
หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ด่วนที่สุด ที่ มท 0603/ว10382 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2563 เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย ดาวน์โหลด

ใส่ความเห็น