ธันวาคม 2564 (2)

1. หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ มท 0603/ว 3766 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564
เรื่อง ประกาศคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดให้มีแผนการลงทุนการเลือกแผนการลงทุน การให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกแผนการลงทุน และการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน พ.ศ. 2564 ประกาศกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราขการ เรื่อง กำหนดแบบแสดงความประสงค์เลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน พ.ศ. 2564 และประกาศกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เรื่อง กำหนดแบบประเมินความเสี่ยงด้านการลงทุน พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด

2. หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ มท 0603/ว 3794 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
เรื่อง หลักสูตรการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยสถาบัน National Civil Defense and Disaster Management Training Institute (NDTI) สาธารณรัฐเกาหลี ดาวน์โหลด

3. หนังสือสำนักงานเลขานุการกรม ที่ มท 0601/ว 2058 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2564
เรื่อง การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด

4. หนังสือสำนักงานเลขานุการกรม ที่ มท 0601/ว 3738 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2564
เรื่อง การกำหนดให้วันอังคารที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นวันหยุดราชการประจำภาคตะวันออกดาวน์โหลด

5. หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ มท ๐0603/ว 3892 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2564
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้!ด้รับคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน รอบการประเมิน 30 เมษายน 2564 , 30 มิถุนายน 2564 และ 31 สิงหาคม 2564 ดาวน์โหลด

6. หนังสือกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ที่ มท 0637/ว 276 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2564
เรื่อง การจัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงฅ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดี้ (เสด็จเตี่ย) เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ 19 ธันวาคม 2564 ดาวน์โหลด

7. หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ด่วนที่สุด ที่ มท 0603/ว 3939 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2564
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการฟิกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่บริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (จบ.ปภ.) รุ่นที่ 19 ดาวน์โหลด