ประกาศสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม (ออนไลน์) หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพวิทยากรด้านการจัดการภัยพิบัติ : cbdrm

ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม (ออนไลน์)
หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพวิทยากรด้านการจัดการภัยพิบัติ : CBDRM