ประกาศสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ หลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ

ประกาศสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ หลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ดำเนินการระหว่างวันที่ 28 – 30 ตุลาคม 2563