ประกาศสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม (ออนไลน์) หลักสูตรการตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย

ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม (ออนไลน์) หลักสูตรการตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย
ดำเนินการวันที่ 24 ธันวาคม 2564